Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

213 Somlyay Lajos: Pénzes Antal (1895–1984) emlékezete
227 Kun András – Aszalós Réka – Csecserits Anikó – Rédei Tamás: A kúszó celler [Apium repens (Jacq.) Lagasca] Császártöltés mellett és adatok a Duna-Tisza közének flórájához.
229 Király Gergely – Király Angéla: Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez
247 Vas Mihály: Vízszintváltozások és fitocönológiai átalakulások a kállósemlyéni Nagymohoson
261 Tóth Beáta: Adatok a Gyepes-völgy (Heves-Borsodi dombság) nagygombáiról
271 Kevey Balázs: Újabb montán reliktum a magyar flórában: Ranunculus nemorosus DC.
273 Penksza Károly – Somlyay Lajos: A Geum rivale L. felfedezése Magyarországon
277 Tóth István Zsolt: Martilapu vajvirág (Orobanche flava Mart.) a Dél-Dunántúlon
279 Pinke Gyula: A Legousia speculum-veneris (L.) Chaix és az Anthoxanthum aristatum Boiss. a Kis-Alföldön
287 Pinke Gyula – Czimber Gyula – Pál Róbert: A Chorispora tenella (Pall.) DC. a Szigetközben
289 Bagi István: A selyemkóró (Asclepias syriaca L.) – Egy invazív faj biológiája, a védekezés lehetőségei
297 Bauer Norbert – Mészáros András – Simon Pál: Néhány új Ophrys előfordulás a Balaton-felvidéken
311 Lájer Konrád: Florisztikai adatok a Dunántúlról, valamint Vácrátót környékéről
319 Dancza István: Florisztikai megfigyelések a Délnyugat-Dunántúl gyomvegetációján
329 Szövényi Péter – Szurdoki Erzsébet – Tóth Zoltán: Új mohafajok előfordulása a Kőszegi- és a Soproni-hegységben
331 Ruprecht Eszter – Botta-Dukát Zoltán: Talaj-növényzet kapcsolatok vizsgálata üde láprét-komplexekben
341 Szigetvári Csaba: Az adventív átoktüske (Cenchrus incertus M. A. Curtis) helyzete a fülöpházi természetközeli homokgyepekben
343 Fekete Gábor – Kun András – Molnár Zsolt: Chorológiai gradiensek a Duna-Tisza közi erdei flórában
347 Fekete Gábor: Botanika, erdészet, természetvédelem
357 Borhidi Attila: Az ismételt társulásfelvételezés buktatói avagy megjegyzések Horánszky András cikkéhez
367 Sulyok József – Schmotzer András: Adatok a Tarna-vidék és a Bükk északi előterének flórájához I.
381 Voigt, Wilfried: Az Ophrys sphegodes Mill. ökológiai-cönológiai viszonyai, egy újrafelfedezett lelőhely kapcsán
391 Molnár V. Attila – Pfeiffer Norbert: Adatok hazai Nanocyperion-fajok ismeretéhez II. Iszapnövényzet-kutatás az ár- és belvizek évében Magyarországon
423 Balogh Lajos, Molnár Attila, Szollát György, Kulcsár László: Apró közlemények

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: