Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

177 Csapody István: Emlékezés Jávorka Sándorra (1883–1961)
181 Horváth Csaba: Jávorka Sándorról szóló művek bibliográfiája
185 Horváth Csaba: Jávorka Sándor műveinek bibliográfiája
193 Kováts Dezső: Jávorka Sándor felfedezett és leírt taxonjai és az eredeti leírások irodalma
197 Borhidi Attila – Járainé Komlódi Magda: A Javorkaea (Rubiaceae) nemzetség rövid története
199 Bagi István: A Botrychium virginianum (L.) Sw. kunfehértói állományának eredetéről
209 Tímár Gábor: Régi-új faj hazánk flórájában: fenyérgamandor (Teucrium scorodonia L.)
213 Kevey Balázs – Tóth István Zsolt: A Stachys alpina L. magyarországi elterjedése
219 Nagy János – Molnár Melinda – Szerdahelyi Tibor – Figeczky Gábor – Selényi Márta: A Dryopteris cristata L. új magyarországi lelőhelye
223 Sulyok József – Vidéki Róbert – Molnár Attila: Adatok a magyarországi Himantoglossum-fajok ismeretéhez
231 Bagi István – Kovács Gábor – Székely Ágnes: A Crocus reticulatus Stev. előfordulása a kunfehértói holdrutás erdőben
235 Vojtkó András – Schmotzer András – Pifkó Dániel – Farkas Tünde: A Carex hartmannii Cajander újabb előfordulása és más kiegészítések a Tornense flórájának és vegetációjának ismeretéhez
243 Szmorad Ferenc: Új növényfaj Magyarország flórájában: a berki lizinka (Lysimachia nemorum L.)
249 Nagy Gábor – Gergely Tibor – Tóth István Zsolt: Új adatok az Epipactis-fajok mecseki előfordulásaihoz
253 Almádi László: Néhány aktuális adat a Balaton-felvidék florisztikai ismeretéhez
255 Balogh Lajos: Külső alaktani megfigyelések a Fallopia X bohemica (Chrtek & Chrtková) J. Bailey hibridfaj magyarországi jelenlétének alátámasztásához
257 Barabás Sándor – Rédei Tamás: Új adventív Senecio-faj Magyarországon
259 Keszei Balázs: A Répce-vidék flóra- és vegetációkutatásának eddigi eredményei
263 Lájer Konrád: Az Aldrovanda vesiculosa L. újabb előfordulása és egyéb adatok Magyarország flórájának ismeretéhez
275 Margóczi Katalin – Urbán Mónika – Szabados Boglárka: „Csodarétek” a Dél-Kiskunságban
279 Marschall Zoltán – Péli Evelin: Az Iris aphylla ssp. hungarica (W. et. K.) Hegi szendrőládi populációjának állapotfelmérése
281 Matus Gábor – Barina Zoltán: Néhány újabb adat a Gerecse és környéke flórájához
287 Molnár V. Attila – Vidéki Róbert – Vlčko, Jaroslav: Adatok hazai Epipactis-fajok ismeretéhez II.
291 Ódor Péter: A hazai korpafűfajok elterjedési viszonyai
293 Priszter Szaniszló: A két Bulbocodium Magyarországon
295 Szabó István: Termofitonok Hévíz és Keszthely meleg vizeiben
299 Bagi István: Vegetációtérképezés és numerikus szüntaxonómia
303 Kovács J. Attila: Vindornya láp növényzete
307 Molnár Zsolt – Horváth Ferenc – Kertész Miklós – Kun András – Aszalós Réka – Bagi István – Barabás Sándor – Biró Marianna – Csecserits Anikó – Csete Sándor – Gergely Attila – Hahn István – Halassy Melinda – Horváth András – Körmöczi László – Margóczi Kata: A vegetáció térképezésének objektivitása
309 Szmorad Ferenc: A Bükk-hegység vegetációtérképének erdészeti és természetvédelmi célú felhasználása
311 Szmorad Ferenc: Vegetációosztályozás és vegetációtérképezés középhegységi erdőkben
315 Bartha Sándor – Fekete Gábor – Molnár Edit – Virágh Klára – Oborny Beáta – Mucina, Ladislav: Funkciós csoportok térbeli szerveződése löszgyepekben
317 Farka Sándor – Kun András: Spiraea media Fr. Schm. a tolnai Mezőföldön (Colocense)
319 Rédei Tamás – Barabás Sándor – Csecserits Anikó – Kun András: A hegylábi löszvegetáció maradványai a Budai-hegységben Tájtörténeti rekonstrukciós kísérlet
321 Schmotzer András – Vidra Tamás: Flórakutatás a Monor-Irsai-dombság löszvidékén
329 Tóth Albert: Veszélyeztetett löszgyep reliktum foltok a nagykunsági kunhalmokon
331 V. Sipos Julianna – Varga Zoltán: Löszgyepek és félszáraz gyepek: kompozíció, struktúra, rovar-közösségek
335 V. Sipos Julianna: Állapotváltozások a Hortobágyi Nemzeti Park löszgyepeiben (1981-1994)
337 Virágh Klára – Bartha Sándor: Koalíciós struktúra átrendeződések a löszsztyepprétek kialakulása felé tartó szukcesszió során
339 Bauer Norbert: Növénytársulástani érdekességek a Központi-Gerecséből
341 Dávid János: Régi és mai zselici fitocönológiai felvételek természetvédelmi szempontú összehasonlítása
343 Udvardy László: Budapest környéki bálványfa (Ailanthus altissima) állományok florisztikai–cönológiai vizsgálata
347 V. Sipos Julianna – Varga Zoltán: Az Aggteleki-karszt félszáraz gyepeinek (Cirsio pannonicae-Brachypodion pinnati) fitocönológiai jellemzése
349 Farkas Edit – Lőkös László – Mázsa Katalin: HPTLC-vizsgálatok magyarországi Umbilicaria zuzmófajokon
353 Jakab Gusztáv – Magyari Enikő – Rudner Edina – Sümegi Pál: A keleméri Nagy-Mohos tó fosszilis mohaflórája
355 Papp Beáta – Rajczy Miklós: Moharitkaságok Magyarországon - előkészületek az új Vörös Lista összeállításához
357 Pénzesné Kónya Erika – Orbán Sándor: A Bükk-hegység radiolarit alapkőzetű területeinek mohaflórája
359 Molnár Edit: Miért lehet sikeres invádor egy őshonos növény?
361 Ortmann-né Ajkai Adrienne: Mikrodomborzat és vegetáció összefüggéseinek térinformatikai elemzése síksági erdőkben
363 Ortmann-né Ajkai Adrienne: Erdészeti üzemtervi adatok felhasználása botanikai térinformatikai elemzésekben
365 Zalatnai Marta – Krízsik Virág – Németh Anikó – Margóczi Katalin: Rehabilitációs kutatások a KNP bócsai ősborókásában
367 Molnár V. Attila: Szakirodalmi figyelő
371 Bagi István – Kovács Gábor, Barta Zoltán, Vojtkó András, Pfeiffer Norbert, Láng István – Prommer Mátyás, Gulyás Gergely: Apró közlemények

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: