Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 15 – no. 1-2. (2010) p.13-23.

Florisztika ma és holnap
Fekete Gábor
Cikk letöltése: [pdf] (213 Kb)

Kivonat:

A flóra (és a faunával együtt: a bióta) feltárása kezdettől fogva együtt járt a taxonok térbeli elterjedésének leírásával. Gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a térbeli mintázatok több léptéknél is kialakulnak. Durva földrajzi léptéknél bontakozik ki pl. a flóraelemek elterjedési képe. Egy-egy régión belül a flórában - főként a klíma-vezérelte flóramozgások miatt - több flóraelem is jelen lehet. Ezeknek, különösen a helyről-helyre változóan jellegzetes képviselőiknek térbeli eloszlása, a flóraelemek aránya, valamint a bennszülött és maradvány-fajok jelenléte alapján a régió területi tagolása (akár hierarchikus tagolása is) elvégezhető. Mindez a hagyományos növényföldrajz tárgya. Léteznek azonban más, térbeliflorisztikai mintázatok is, olyanok, amelyek finomabb felbontásnál vizsgálhatók. Ilyen pl. a chorológiailag rokon fajok lokális áreaperemeinek egybeesése, amit a florisztika területi egységeit (l. fent) megvonóosztályozó botanikusok ki is használnak. Máskor az ilyen fajok lokális áreáinak határai egy adott irányban egymást követve rendeződnek, miközben a fajok száma grádiens-szerűen csökken vagy éppen nő. Egy ilyen mintázat mögött ökológiai és/vagy migrációs okok állnak. A fent említett mintázatok grafikusan, térképszerűen megjeleníthetők, könnyen felismerhetők. Fajtöbbesek (sokelemű fajsokaságok) is képeznek mintázatokat a földrajzi térben. E mintázatok szemmel nem, csak mintavételt követő (sokváltozós) analízisekkel detektálhatók. Így válhat ismertté pl. egy-egy táj (hegység, folyóvölgy, medence stb.) florisztikai struktúrája, tagolódása. A flóra térbeli mintázatát statikusként kezeljük, de persze nem az. A sok vonalon zajló flóradinamika, a megtelepedések és kihalások át- meg átrajzolják a mintázatokat. Feltűnősége miatt az adventív növények megtelepedését és terjedését hoztuk példának. Feltételezhető, hogy a növénytársulások fajgazdagsága, annak fenntartása mögött is flóradinamikai folyamatok állnak, az erre vonatkozó ún. fajkészlet-hipotézis ellenőrzésében, a módszertan kidolgozásában a floristákra számos feladat vár. A flóra térbeli és időbeli jelenségeinek, mintázatának leírása és értelmezése a florisztika (általánosabban: a biotika) hatáskörzetébe tartozik. A tudományos közlés bevett kritériumainak eleget tevő biotikai munkában az adatgyűjtés ill. a flóra-adatbázis létrehozása a megismerés első szakasza.