Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Kitaibelia vol. 2 – no. 1. (1997) p.69-71.

Florisztikai adatok a Hangony-völgyből
Bartha Csaba
Cikk letöltése: [pdf] (106 Kb)

Kivonat:

Magyarország észak-keleti részén, a Heves-Borsodi dombságban található Hangony-völgy ma még hazánk egyik botanikai fehér foltja, a kistáj flórájára LENGYEL (1906), SOÓ (1937), KOVÁCS–MÁTHÉ (1964), SUBA (1969), BAKALÁRNÉ és mtsai. (1975) VÖRÖSS (1985), BENEDEK–ZAY (1987) munkájában találunk utalásokat. A vizsgált terület 170–472 m (Tálas-Bükk) közötti tengerszint feletti magasságú alacsony hegyvidék, melyet oligocén korú glaukonitos homokkő alapkőzet épít fel. Az évi középhőmérséklet 8,5 oC, a csapadék 600–640 mm közötti. A terület mezo- és mikroklimatikus viszonyai az eltérő kitettség és a különböző növénytársulások eltérő borítottsága, szerkezete miatt nagyon differenciáltak. A különböző mésztartalmú agyagbemosódásos barna erdőtalajok dominánsak. Fontosabb növénytársulások: Quercetum petraeae-cerris, Querco petraeae-Carpinetum, Melitti-Fagetum, Deschampsio-Fagetum, Filipendulo-Geranietum palustris, Potentillo arenariae-Festucetum pallentis sziklagyepek, sziklai bükkösök valamint mocsár- és láprétek. Adataim a Hangony-völgyből (a Hangony-patak forrásától Ózdig terjedő szakaszáról, illetve annak vízgyűjtőjéről), Domaháza, Hangony, Kissikátor, Ózd-Bolyok és Ózd-Szentsimon települések közigazgatási határából származnak, és az 1994-96 közti időszakra vonatkoznak. A Heves-Borsodi dombságra új fajokat a név előtt * jelzi.